تومور مغزی

تومور مغزی

تومور مغزی توده‌ای غیرعادی از یک بافت است که به دلیل رشد و تکثیر شدن غیرقابل کنترل سلول‌ها در مغز ایجاد می‌شود.

  • tadmin
    tadmin
  • 25 مهر 1399