چربی

تزریق چربی به نواحی مختلف بدن

اصطلاحات مختلفی برای توصیف انتقال چربی از یک قسمت از بدن به قسمت دیگر استفاده می شود مانند: پیوند چربی، انتقال چربی و تزریق چربی. همه این اصطلاحات روش استفاده از تزریق چربی به عنوان یک پرکننده ی طبیعی برای بهبود ظاهر را توصیف می کنند.

  • tadmin
    tadmin
  • 26 آبان 1399