بیماری MS

بیماری MS چیست؟

بیماریMS بیماری تخریبی و پیشرونده غلاف میلین نورون ها در کلیه سطوح سیستم عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع تلقی می شود

  • tadmin
    tadmin
  • 1 شهریور 1399